•معلومات عن البيانات•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.37 MB
Application afterInitialise: 0.801 seconds, 5.93 MB
Application afterRoute: 0.897 seconds, 6.54 MB
Application afterDispatch: 1.350 seconds, 8.89 MB
Application afterRender: 1.684 seconds, 9.88 MB

•استعمال الذاكرة•

10414912

•18 استعلام بواسطة مثال مسجل•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '87q4q4irsv0521b1s5paepep97'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1429326329' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '87q4q4irsv0521b1s5paepep97'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '87q4q4irsv0521b1s5paepep97','1429327229','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 69)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 65
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-04-18 03:20:30' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-04-18 03:20:30' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='65'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT *
    FROM jos_jxtc_primetime
    WHERE published=1
    AND id='2'
 13. SELECT *
    FROM jos_jxtc_primetime
    WHERE published=1
    AND id='4'
 14. SELECT *
    FROM jos_jxtc_primetime
    WHERE published=1
    AND id='3'
 15. SELECT *
    FROM jos_jxtc_primetime
    WHERE published=1
    AND id='5'
 16. SELECT DISTINCT
                                  c.id AS ID,
                                  c.section AS SID,
                                  c.title AS name,
                                  m.id AS MID
                         
    FROM
                                  jos_categories AS c
                         
    LEFT JOIN
                                  jos_menu AS m
                                 
    ON
                                  c.id = m.componentid
                         
    LEFT JOIN
                                  jos_content AS content
                                 
    ON
                                  c.id = content.catid    
                         
    WHERE
                                  (  c.id = 1 )
                                 
    AND
                                  c.published = 1
                                 
    AND
                                  c.access <= 0;
 17. SELECT DISTINCT
                          cats.section AS SID,
                          content.title AS title,
                          content.introtext AS text,
                          content.id AS IID,
                          CASE WHEN CHAR_LENGTH(content.alias)
                                  THEN CONCAT_WS(":", content.id, content.alias)
                                          ELSE content.id END AS ID,
                          CASE WHEN CHAR_LENGTH(cats.alias)
                                  THEN CONCAT_WS(":", cats.id, cats.alias)
                                          ELSE cats.id END AS CID                        
                 
    FROM
                          jos_content AS content
                         
    LEFT JOIN
                                  jos_categories AS categories
                                 
    ON categories.id = content.catid
                         
    LEFT JOIN
                                  jos_sections AS sections
                                 
    ON sections.id = content.sectionid
                         
    LEFT JOIN
                                  jos_menu AS menu
                                 
    ON menu.componentid = content.id
                         
    LEFT JOIN
                                  jos_users AS users
                                 
    ON users.id = content.created_by
                         
    LEFT JOIN
                                  jos_categories AS cats
                                 
    ON content.catid = cats.id
                         
    LEFT JOIN
                                  jos_content_frontpage AS frontpage
                                 
    ON content.id = frontpage.content_id
                 
    WHERE
                          content.state = 1
                                 
    AND categories.access <= 0
                                 
    AND content.access <= 0
                         
    AND categories.published = 1 
                         
    AND ( content.publish_up = '0000-00-00 00:00:00'
                                  OR content.publish_up <= '2015-04-18 03:20:31' )
                                 
    AND ( content.publish_down = '0000-00-00 00:00:00'
                                  OR content.publish_down >= '2015-04-18 03:20:31' )
                         
    AND (  content.catid = 1 ) 
    AND frontpage.content_id IS NULL 
                 
    ORDER BY
                           content.created DESC
                 
    LIMIT
                          0,10;
 18. SELECT *
    FROM jos_jxtc_primetime
    WHERE published=1
    AND id='1'

•0 استعلام بواسطة مثال توافقي مسجل•

  •تم تحميل ملفات اللغة•

  •جمل الفحص الغير مترجمة•

  POSTHEADERICON	::include()	[/home/salamwat/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php:564]
  

  •جمل المصمم الغير مترجمة•

  
  # /home/salamwat/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php
  
  POSTHEADERICON=postheadericon